Obchodné podmienky

GDPR - ochrana osobných údajov

 

Vytvorením objednávky v tomto eshope nám odovdzáte vaše osobné údaje.

Meno a adresa sú použité len na vytvorenie daňového dokladu - faktúry a adresného štítka. Adresný štítok je vytvorený nami, prostredníctvom webovej služby Slovenskej pošty.

V prípade ak nám zanecháte aj svoje telefónne číslo, použijeme ho len v nevyhnutnom prípade na komunikáciu s vami, na dohodnutie prípadných detailov v priamej súvislosti s vašou objednávkou. Telefónne číslo neuvádzame na adresnom štítku.

Pre jednoduché oznamovanie stavov objednávky prioritne používame e-mail.

V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje žiadnym ďalším subjektom.

 

Obchodné podmienky

 

1. Základné pojmy

 


Predávajúci:

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.vyrezavane-dekoracie.sk/ je:

Artfuture s.r.o

 

telefón: 0908159891

 

 

Objednávateľ:

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach http://www.vyrezavane-dekoracie.sk/ Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom  http://www.vyrezavane-dekoracie.sk/ sú záväzné. 

 2. Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra.

Cena objednaného tovaru je nemenná po vytvorení objednávky.

Zákazník berie na vedomie, že tovar sa vyrába na zákazku a doba dodania môže dosiahnuť až dobu uvedenú pri každom výrobku. Zároveň akceptuje prípadný rozdiel odtieňa a kresby vyhotoveného výrobku oproti vyobrazeniu v tomto eshope. O odoslaní tovaru vás budeme informovat e-mailom.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia.
Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.3.Spôsob dopravy - poplatky

- Slovenská pošta pri platbe na dobierku 5,00 €

- Slovenská pošta pri platbe vopred na účet 4,00 € €

Ak ste sa rozhodli pre túto platbu, zaplaťte prosím v prospech účtu: SK8411000000002622787812
4 Platobné podmienky

Za objednaný tovar cez http://www.vyrezavane-dekoracie.sk/  môžete zaplatiť prostredníctvom:

Dobierky - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky.

 

 


5.Záručné podmienky, odstúpenie od zmluvy

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte.

Objednávateľ má právo na vrátenie tovaru pri zakúpení tovaru prostredníctvom internetu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia, alebo ak predávajúci nedodržal vopred dohodnuté podmienky.
Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, kompletný. Pri vrátení tovaru je nutné uviesť variabilný symbol a dátum nákupu. Pokiaľ objednávateľ tovar obdržal a prevzal, zašle poistený tovar späť na adresu predávajúceho, kde predávajúci posúdi stav vráteného tovaru. Predávajúci je povinný objednávateľovi vrátiť už zaplatenú kúpnu sumu, alebo jej časť najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia.

Splatnosť faktúry je stanovená na 15 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú čiastku v stanovenej lehote, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.

Oprávneným odstúpením objednávateľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.
Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito súhlasí.


6.Reklamácia

Všetky výrobky na našich stránkach majú:
-zákonom stanovenú záručnú lehotu
-zákonom stanovenú lehotu na skryté závady

Náklady na dopravu výrobku hradí objednávateľ. Avšak ak sa na vrátený výrobok vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom). Žiadna zásielka nebude prevzatá na horeuvedenej kontaktnej adrese osobne.

Neoprávnená reklamácia:
-

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.7.Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č.
428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a na informovanie o novinkách predávajúceho. Nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Na želanie registrovaného zákazníka jeho osobné údaje vymažeme z našej databázy.8.Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.

Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 20.5.2013